题图:法国爱丽舍宫。

L’Assemblée nationale française a adopté à une écrasante majorité mardi la réforme portée par le gouvernement, pour inscrire dans la Constitution une «liberté garantie» pour les femmes d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse.

法国国民议会周二以压倒性多数通过了政府实施的改革,将妇女自愿终止妊娠的“自由保障”纳入宪法。

Le texte a été adopté par 493 voix contre 30. «Je vais maintenant m’atteler à porter le message qui est le vôtre au Sénat», a déclaré le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti.

该文本以493票对30票获得通过。“我现在正努力将信息传达给参议院,”司法部长埃里克·杜邦-莫雷蒂 (Éric Dupond-Moretti) 宣称。

Pour que la révision puisse poursuivre son chemin, il faudrait que la chambre haute, dominée par la droite et le centre, adopte le texte dans les mêmes termes, mais la formulation choisie suscite des réticences dans la majorité sénatoriale.

为了继续进行修改,以右翼和中间派为主的上议院必须以相同的措辞通过文本,但所选择的措辞引起了参议院多数派的不情愿。
延伸阅读(瑞典语)

原创翻译:龙腾网 https://www.ltaaa.cn 转载请注明出处


Frankrike ett steg närmare att bli först i världen med att skriva in aborträtt i grundlagen

法国距离成为世界上第一个将堕胎权纳入宪法的国家又近了一步

Frankrikes nationalförsamling har godkänt ett lagförslag som skriver in kvinnors rätt till abort i den franska konstitutionen. Lagförslaget kräver också en omröstning i senaten.

法国国民议会批准了一项法案,将妇女堕胎的权利写入法国宪法。该法案还需要参议院投票。

Lagen godkändes på tisdagen i parlamentets underhus med 493 röster för och 30 röster emot. Justitieminister Eric Dupond-Moretti talade om ett historiskt beslut.

该法案于周二在议会下院以493票赞成、30票反对获得通过。司法部长埃里克·杜邦-莫雷蒂谈到了一项历史性决定。

Åtgärden utlovades av president Emmanuel Macron efter att aborträtten togs ifrån kvinnor i USA.

在美国妇女堕胎权被剥夺后,总统埃马纽埃尔·马克龙(Emmanuel Macron)承诺采取这项措施。

Macrons regering föreslår att artikel 34 i Frankrikes grundlag ändras så att den också innefattar en lag som bestämmer villkoren för utövandet av kvinnors garanterade frihet att tillgripa abort.

马克龙政府提议修改法国宪法第34条,纳入一项法律,确定妇女行使受保障的堕胎自由的条件。

En grundlagsändring måste passera båda kamrarna i parlamentet och sedan godkännas antingen i en folkomröstning eller med tre femtedelars majoritet av ett gemensamt parlamentsmöte. Macrons regering siktar på parlamentsmetoden, även om stödet i senaten är mindre säkert än i nationalförsamlingen.

宪法修正案必须获得议会两院的通过,然后通过公民投票或议会联合会议五分之三多数的批准。马克龙政府的目标是采用议会方式,尽管参议院的支持程度不如国民议会那么确定。

Inget stort parti ifrågasätter rätten till abort

没有主要政党质疑堕胎权
原创翻译:龙腾网 https://www.ltaaa.cn 转载请注明出处


Abort avkriminaliserades i Frankrike enligt en lag från 1975, men hittills har det inte funnits något i konstitutionen som skulle garantera aborträttigheter.

法国根据1975年的法律,堕胎合法化,但迄今为止,宪法中尚无任何条款保障堕胎权。

Inget av Frankrikes stora politiska partier representerade i parlamentet ifrågasätter rätten till abort.

法国议会中的主要政党都没有质疑堕胎权。

Ändå har några medlemmar av den konservativa majoriteten i senaten kritiserat formuleringen av förslaget, vilket gör att stödet där är mer osäkert.

尽管如此,参议院保守派多数派的一些成员批评了该提案的措辞,使得该提案的支持变得更加不确定。

Abortlagarna skärps på andra håll

其他地方的堕胎法正在收紧

Regeringen hävdade i sin inledning till lagförslaget att rätten till abort är hotad i USA. Högsta domstolen i USA upphävde år 2022 en 50 år gammal dom som garanterade kvinnor rätten till abort.

政府在该法案的介绍中声称,堕胎权在美国受到威胁。2022年,美国最高法院推翻了一项已有50年历史的保障妇女堕胎权的裁决。

Regeringen konstaterade också att det som skedde i USA inte är en isolerad händelse utan att det i många länder, även i Europa, finns åsiktsströmmar som till varje pris försöker hindra kvinnors frihet att avbryta sin graviditet.

政府还表示,在美国发生的事情并不是孤立事件,但在许多国家,甚至在欧洲,都存在着不惜一切代价试图阻止妇女终止妊娠自由的舆论潮流。

I Polen ledde en kontroversiell skärpning av den redan restriktiva abortlagen till protester i landet förra året. Den polska författningsdomstolen beslutade 2020 att kvinnor inte längre får avbryta en graviditet i fall av allvarliga fostermissbildningar, inklusive Downs syndrom.

在波兰,去年对本已限制性堕胎法的收紧颇具争议,引发了该国的抗议活动。波兰宪法法院于2020年裁定,患有唐氏综合症等严重出生缺陷的妇女不能再终止妊娠。