题图。

"Det känns frustrerande och tråkigt", säger Stockholms trafikborgarråd Lars Strömgren (mp).

“这让人感到沮丧和无聊,”斯德哥尔摩交通议员拉尔斯·斯特罗姆格伦(Lars Strömgren)说道。

I augusti i fjol meddelade Stockholm Stad att de skulle inleda en upphandling för att ge sina 45.000 anställda möjligheten att få en förmånscyklar mot ett bruttolöneavdrag. Det innebär att de anställda skulle kunna hyra en cykel för obeskattade pengar. I år skulle de första kunna få hämta ut sin cykel. Men en tysk tvist har nu tvingat staden att dra i handbromsen.

去年8月,斯德哥尔摩市宣布将启动一项采购活动,让45,000名员工有机会获得一辆福利自行车,以换取工资总额的扣除。这意味着员工可以用免税的钱租一辆自行车。今年,第一批人将能够拿到他们的自行车。但德国的争端现在迫使该市拉下了手刹。

Att Skatteverket nu gjort en omtolkning av reglerna kring förmåner och beskattning är ett resultat av att ett tyskt investmentbolag ifrågasatt den tyska skattemyndighetens beslut att ta ut moms på bilar som används av två anställda i bolaget. EU-domen gör bland annat gällande att momsplikten gäller om fordonet kan användas för privat bruk.

由于一家德国投资公司质疑德国税务机关对该公司两名员工使用的汽车征收增值税的决定,瑞典税务局现在重新解释了有关福利和税收的规定。欧盟的裁决规定,除其他外,如果车辆可用于私人目的,则适用增值税义务。

För svenska arbetstagare och arbetsgivare innebär det att förmånscykeln inte längre är momsbefriad som den varit tidigare, enligt Skatteverkets omtolkning av reglerna. För den anställde ökar kostnaden med 25 procent på ett bräde.

根据瑞典税务局对规则的重新解释,对于瑞典雇员和雇主而言,这意味着福利周期内不再像以前那样免征增值税。对雇员而言,成本一次性增加了25%。

Att skaffa en förmånscykel har tidigare varit förknippat med lägre kostnad för den anställde,. En elcykel med butikspris runt 25.000 kronor har tidigare kostat runt 20.000 att leasa under 36 månader. Lägger man moms på detta så blir den nya kostnaden istället 25.000 kronor. Inte lika förmånligt.

此前,购买一辆福利自行车可以降低员工的成本。一辆零售价约为25,000瑞典克朗的电动自行车此前租赁36个月的费用约为20,000瑞典克朗。如果加上增值税,新成本将为25,000瑞典克朗。不太划算。
(译者注:1瑞典克朗约等于0.68人民币,2万5瑞典克朗约等于1万7千多人民币)

De nya reglerna gör det också krångligare för arbetsgivarna. Stockholm Stad kommer nu staden att begära ett så kallat förhandsbesked av Skatterättsnämnden för att klargöra rättsläget.

新规定也使雇主的工作变得更加复杂。斯德哥尔摩市现在将要求税务法庭提前做出裁决,以澄清法律状况。

”Då känns frustrerande att när vi nästan var i mål med att sätta igång en upphandling så kommer den här omtolkningen. Vi måste invänta hur Skatteverkets nya bedömning står sig i en granskning, men jag hoppas att det snabbt går till prövning och att vi kan få klarhet i vad som gäller”, säger Lars Strömgren och fortsätter:

“当我们快要到达开始采购的终点线时,这种重新解释却出现了,这让人感到沮丧。我们必须等待,看看税务局的新评估如何通过审查,但我希望它能迅速得到审查,以便我们能够明确适用的内容,”拉尔斯·斯特罗姆格伦说道,并继续说:

”Det kostar inte skattebetalarna nånting att erbjuda det här– –eftersom det är de anställda som betalar det. Det är inte så att vi åker och köper cyklar till våra anställda. Det här var ett praktiskt sätt att tillgängliggöra cyklar och erbjuda dem till anställda.”

“提供这种服务不需要纳税人支付任何费用--因为是员工支付的。我们又不是去给员工买自行车。这是向员工提供自行车的一种实用方法。”

Organisationerna Cykelfrämjandet, Svenska cykelstäder och Svensk cykling är också kritiska till Skatteverkets nytolkning av reglerna.

Cykelfrämjandet、Svenska cykelstäder和Svenskcycling组织也对瑞典税务局重新解释规则提出批评。(译者注:这三个都是当地的自行车运动协会)

”Om Skatteverket inte tydliggör hur man ska redovisa den här mervärdesbeskattningen så behöver en ansvarig minister gå in och begära det förtydligandet. Det är ytterst ett politiskt ansvar att göra det enkelt för anställda att kunna välja cykeln”, säger Samuel Williams, verksamhetsledare på intresseorganisationen Svenska Cykelstäder, och fortsätter:

“如果税务局没有明确如何报告增值税,那么负责的部长需要介入并要求澄清。让员工能够轻松选择自行车归根到底是一项政治责任,”利益组织瑞典自行车城市的运营经理塞缪尔·威廉姆斯说,并继续说道:

”Det är på sikt en stor förlust för samhället om det här systemet inte fungerar. Det behöver vara tydligt och förutsägbart för både arbetsgivaren och arbetstagaren.”

"从长远来看,如果这一制度行不通,将是社会的巨大损失。对于雇主和雇员来说,这一制度必须是明确的、可预测的"。
原创翻译:龙腾网 https://www.ltaaa.cn 转载请注明出处


Skulle Skatterättsnämnden komma fram till att Skatteverket gjort rätt bedömning och förmånen blir momspliktig så räknar Lars Strömgren ändå med att staden kommer att fortsätta med sina planer på att erbjuda förmånscyklar till sina anställda.

如果税务法院委员会得出结论认为税务机构做出了正确的评估,并且该福利需要缴纳增值税,拉尔斯·斯特罗姆格伦仍然预计该市将继续其向员工提供福利自行车的计划。

”Jag ser det som ett ansvar som vi som arbetsgivare vill ta. Att bidra till att våra anställda har en bra arbetsmiljö och är friska på jobbet.”

“我认为这是我们作为雇主想要承担的责任。致力于确保我们的员工拥有良好的工作环境并在工作中保持健康。”
原创翻译:龙腾网 https://www.ltaaa.cn 转载请注明出处


FÖRMÅNSCYKLAR

“福利自行车”介绍

Exempel på kommuner och regioner som erbjuder förmånscykel till sina anställda: Jönköping, Nacka, Sundsvall och Västerås,samt Region Jönköpings län och Region Halland.

为员工提供福利循环的城市和地区的例子:延雪平、纳卡、松兹瓦尔和韦斯特罗斯,以及延雪平县和哈兰地区。

Det finns flera leverantörer av förmånscyklar på marknaden. Bikelease, Ecochange, BusinessBike, Elcykelpunkten, Cykelkraft, Cykloteket, Greenbenefits och Sportson är några exempel. Det finns också aktörer som tar ansvar för en arbetsgivares hela förmånsportal som till exempel Benify.

市场上有多家折扣自行车供应商。比如这些公司:Bikelease、Ecochange、BusinessBike、Elcykelpunkten、Cykelkraft、Cykloteket、Greenbenefits和Sportson。还有一些参与者负责雇主的整个福利门户,例如Benify。

Cykelpendlare i genomsnitt en sjukdag färre om året jämfört med de som kör bil. Och desto mer de cyklar desto färre sjukdagar. I Jönköping gav satsningen resultatet att ensamåkandet i bil minskade med över 35 procent och elcyklandet ökade med hela 1.500 procent.

与驾车通勤者相比,骑自行车通勤者平均每年少生病一天。他们骑自行车的次数越多,病假就越少。在延雪平,这项投资带来的结果是,单独开车的人数减少了35%以上,而电动自行车的人数则大幅增加了1,500%。

Jönköpings kommun har räknat ut att för varje krona de satsat på förmånscyklar har gett 6,21 kronor tillbaka i de samhällsnyttor som det ökade cyklande leder till.

延雪平市政府计算出,每投资一瑞典克朗补贴自行车,他们就可以通过增加自行车运动带来的社会福利获得6.21瑞典克朗的回报。

Bland arbetsgivare som erbjuder cykelförmånen har mellan 10 till 20 procent av personalstyrkan velat ta del av erbjudandet.

在提供自行车福利的雇主中,有10%到20%的员工希望参与这项福利。