Trung Quốc vượt Mỹ về số lần phóng tên lửa vũ trụ

中国在太空火箭发射次数上超越美国

Từ đầu năm đến tháng 10, Trung Quốc hoàn thành 40 vụ phóng, thành công 38 lần, còn Mỹ thực hiện 39 vụ phóng và thành công 36 lần.

从年初到10月,中国共完成发射40次,成功38次,而美国进行39次发射,成功36次。正文部分略过